Je vind hier de Algemene Voorwaarden van Jongejans Haarwerk en van Jongejans Weaves.

Algemene Voorwaarden Jongejans Haarwerk

Omschrijving:

 1. Klant: [aspirant-] koper c.q. [aspirant-] opdrachtgever

Leverancier: de [rechts-] persoon die de aanbieding uitbrengt, de opdracht accepteert, de diensten verricht en/of de bestelling uitlevert aan de klant.

Product: haarwerken, daaronder begrepen bestanddelen, materialen en hulpstoffen ten behoeve van haarwerken, ongeacht de daaraan gegeven vorm of benaming, alsmede de diensten die de leverancier levert met betrekking tot de haarwerken, in het bijzonder reparaties en verandering aan haarwerken.

Toepasselijkheid:

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met betrekking tot de producten

[daaronder begrepen aanbiedingen, prijsopgaven/offertes, orderbevestigingen, facturen en huur of lease overeenkomsten] tussen enerzijds de leverancier die deze voorwaarden hanteert en anderzijds haar klanten, voorzover partijen hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk afwijken.

Aanbieding en aanvaarding:

 1. Alle door de leverancier in aanbiedingen vermelde prijzen en voorwaarden zijn vrijblijvend en alle aanbiedingen vervallen automatisch na verloop van 30 dagen, tenzij door de leverancier uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Een overeenkomst tussen de leverancier en de klant wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer door de of op aangeven van de klant een opdracht formulier is ingevuld en dit door beide partijen is ondertekend, dan wel indien er op het moment dat de leverancier een anderszins door de klant gegeven opdracht aan de klant bevestigt.

Prijzen:

 1. Alle prijzen zijn incl. BTW, tenzij anders vermeld. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren kunnen door de leverancier worden doorberekend, in welk geval de klant gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden.
 2. In geval van prijsverhoging ten gevolge van kostprijsverhogende maatregelen van overheidswege, daaronder begrepen verhoging van B.T.W. percentage, zal de klant niet gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden.

Annulering:

 1. Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de levering van haarwerk, is zowel de klant als de leverancier gerechtigd de overeenkomst binnen 3 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst en/of het verstrekken van de opdracht, schriftelijk te annuleren. De klant zal hetgeen hij reeds daarop betaald heeft, terug betaald krijgen, behoudens de door leverancier gemaakte kosten.
 2. Indien de klant de overeenkomst niet na 3 dagen, maar binnen 10 dagen na totstandkoming van de overeenkomst annuleert, is hij aan de leverancier een vast bedrag verschuldigd ten bedrage van de helft van het bedrag dat de klant bij volledige uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest, met een minimum van € 550,- of het volledige bedrag van de overeenkomst indien dit lager ligt dan € 550,-
 3. Annulering na 10 dagen na het verstrekken van de opdracht is niet mogelijk. De klant is dan gehouden tot betaling van de volledige overeengekomen prijs.

Leveringstermijn:

 1. Tenzij anders overeengekomen zijn leveringstermijnen streeftermijnen. De levertijd [daaronder ook begrepen de tijd benodigd voor reparatie en/of vervanging] gaat in op de dag van totstandkoming van de overeenkomst en zal, behoudens afwijkende aanduiding, ongeveer 20 weken bedragen.
 2. Indien, ongeacht door welke omstandigheden, de levering niet of niet naar behoren binnen een termijn van 20 weken geschied, zal de leverancier nogmaals 20 weken gegund worden, om alsnog deugdelijk te leveren. [Mocht de klant hierdoor onverhoopt in een probleemsituatie komen, dan zal de leverancier zorg dragen voor een kosteloze tussenoplossing]
 3. Na verloop van de verlengde leveringstermijn, als bedoeld in het vorige artikel, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, echter zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 4. Indien een opdracht als spoedorder wordt genoteerd, zal worden getracht de levertijd te verkorten. Er wordt daarbij echter geen enkele garantie verstrekt dat de opdracht daadwerkelijk op kortere termijn dan de normale levertijd kan worden uitgevoerd. In dat geval zal annulering ongeacht de termijn waarbinnen zulks geschiedt, niet mogelijk zijn.

Betaling:

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient 50% van de overeengekomen prijs bij sluiting van de overeenkomst te worden voldaan, terwijl betaling van [het restant van] de volledige prijs dient te geschieden bij aflevering. In beide gevallen zal een bewijs van betaling worden verstrekt.
 2. In geval van niet tijdige betaling is de klant automatisch in gebreke. De klant is in dat geval naast de hoofdsom aan de leverancier de wettelijke rente verschuldigd over het niet betaalde gedeelte van de hoofdsom en de kosten van invordering, vanaf de vervaldag tot de dag waarop wordt betaald.
 3. Buiten het verschuldigde bedrag dient de klant alle kosten te vergoeden die de leverancier maakt in verband met de wanbetaling van de klant en het alsnog verkrijgen van betaling, waaronder zowel de volledige gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de volledige kosten van rechtskundige bijstand, in of buiten rechte.
 4. De buitengerechtelijke incassokosten zullen minimaal gesteld worden op de 15% [excl. BTW] van de het door de klant aan de leverancier verschuldigde, terwijl de kosten bovendien minimaal € 50,- zullen bedragen.

Reclame:

 1. De klant is verplicht de geleverde producten onmiddellijk bij aflevering te inspecteren. Kleine afwijkingen in kleur of model, van ondergeschikt belang, kunnen geen aanleiding vormen tot niet hetacceptatie of reclame.
 2. Indien de klant het product persoonlijk in ontvangst neemt en behoudt, wordt hij geacht te hebben ingestemd met het model, de kleur, de haardichtheid en de haarlengte van de goederen, zodat hij op die gronden niet achteraf kan reclameren.
 3. Met betrekking tot gebreken van technische aard of in geval van andere wijzen van levering dien de klant zichtbare gebreken binnen een termijn van 10 dagen persoonlijk aan de leverancier te melden, na ommekomst van genoemde termijn is reclame niet meer mogelijk.
 4. Onzichtbare gebreken, die de klant niet bij inspectie had kunnen ontdekken dienen, bij eventuele ontdekking door de klant, in het belang van de klant direct persoonlijk aan de leverancier gemeld te worden. Echter wanneer de klant persoonlijk melden aan de leverancier aanwijsbaar achterwege laat vervalt ieder recht op reclame.
 5. Bij gegrond bevinding van de reclame zal de leverancier trachten de klacht te verhelpen en heeft de leverancier de keuze het product, na overleg met de klant, te repareren of te vervangen, met inachtneming van de daarvoor geldende levertijd.

Garantie:

 1. De leverancier garandeert de deugdelijkheid van de materialen en constructie van de producten gedurende 6 maanden na aflevering. In geval van gerechtvaardigd beroep op de garantie is de leverancier slechts gehouden tot kosteloze vervanging of herstel van het product of een onderdeel ervan, met inachtneming van de daarvoor gebruikelijke levertijden aan de leverancier.
 2. Iedere garantie vervalt bij gebruik van het product in strijd met de gebruiksvoorschriften, die aan de klant bij het aangaan van de overeenkomst of de aflevering zijn verstrekt en/of vermeld, tenzij er geen enkel verband kan hebben bestaan tussen het geconstateerde gebrek en de wijze waarop het product is gebruikt en/of behandeld.

Eigendomsvoorbehoud:

 1. De leverancier blijft, totdat de klant volledig aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met de leverancier heeft voldaan, eigenaar van al hetgeen door hem aan de klant is geleverd.

Aansprakelijkheid:

 1. De leverancier is, behoudens opzet of grove schuld of handelen in strijd met hetgeen op grond van behoorlijk vakmanschap verwacht mag worden, niet aansprakelijk voor enige schade en/of allergische reacties ten gevolge van geleverde producten, te lijden door de klant en/of derden.
 2. De aansprakelijkheid van de leverancier blijft beperkt tot vervanging of reparatie van het product of terugbetaling van het door de klant reeds betaalde bedrag.

Overmacht:

 1. Onder overmacht wordt verstaan van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheden, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen.
 2. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht is de leverancier gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogte een periode gelijk aan de leveringstermijn op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Ontbinding:

 1. Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige met de leverancier gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien twijfelachtig is of de klant in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens de leverancier te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van de klant is de leverancier gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elke overeenkomst op te schorten en/of de nakoming daarvan door de klant te vorderen, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd hetgeen de leverancier rechtens toekomt.

Geheimhouding:

 1. Het is de leverancier en de klant niet toegestaan aan derden mededelingen te doen omtrent hetgeen hem bekend is ten aanzien van de andere partij, voor zover dat een vertrouwelijk karakter daarvan had moeten begrijpen, waaronder in ieder geval begrepen zijn de door de leverancier gebruikte materialen en methoden, één en ander behoudens informatieverstrekking in rechte of aan door beide partijen erkende geschillencommissie, alsmede aan de leverancier/fabrikant van de leverancier ten behoeve van de productie of reparatie.

Toepasselijkheid recht en geschillen:

 1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen, welke tussen leverancier en de klant zouden kunnen ontstaan, zullen [onverlet andersluidende regels van dwingend recht] worden berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de leverancier, terwijl de leverancier daarnaast gerechtigd is om de klant te dagvaarden voor de bevoegde rechter van diens woonplaats.
 3. De klant kan er voor kiezen met uitsluiting van de rechter, een geschil tussen de leverancier en de klant omtrent de prestatie van de leverancier ter beoordeling voor te leggen aan een door beide partijen erkende geschillencommissie,bijvoorbeeld de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken te Den Haag (SGC), middels een procedure die genoemde klachtencommissie hanteert. Een geschil wordt pas geacht te bestaan indien de leverancier in de gelegenheid gesteld is om de klacht weg te nemen, maar dit niet heeft gedaan. De uitspraak van SGC is voor zowel de klant als de leverancier in dat geval bindend. ANKO staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen voor haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

Algemene Voorwaarden Jongejans Weaves

.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Jongejanshaarwerk,

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van de op dat moment geldende algemene voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Jongejanshaarwerk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Algemene voorwaarden kunnen door Jongejans haarwerk en alle tijden gewijzigd worden.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden

2.1 Jongejans haarwerk aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Jongejans haarwerk onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

2.3 Algemene voorwaarden worden slechts door Jongejans haarwerk aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Jongejans haarwerk zijn vrijblijvend , Jongejans haarwerk behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

3.2 Jongejans haarwerk behoudt zich ten alle tijden het recht om verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.

Artikel 4 Afname

4.1 Als eerste afname dient de koper een startpakket af te nemen. Een startpakket bestaat uit minimaal 8 hairweaves, waarvan 8 kleuren naar keuze.

4.2 Na het afnemen van het startpakket kan het aantal hairweaves en verschillende kleuren daarvan naar believen worden afgenomen.

Artikel 5 Techniek

5.1 Het afgenomen haar dient op de door Jongejanshaarwerk aan te leren wijze verwerkt te worden.

5.2 De techniek zal door Jongejans haarwerk in een cursus aan de koper worden geleerd.

5.3 Op de techniek van Jongejans haarwerk berust het auteursrecht en mogelijk andere rechten van intellectueel eigendom bij Jongejanshaarwerk.

5.4 Jongejanshaarwerk geeft koper toestemming deze techniek te gebruiken in het kader van haar normale bedrijfsvoering zolang de hairweaves van Jongejanshaarwerk worden afgenomen. Koper zal deze techniek niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jongejanshaarwerk verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden beschikbaar stellen.

Artikel 6 Levering en verzending

6.1 De wijze van verzending wordt door Jongejans haarwerk bepaald, tenzij anders is overeengekomen.

6.2 Jongejans haarwerk is niet aansprakelijk voor vertragingen bij het verzendbedrijf.

6.3 Leveringstijden gelden steeds voor benadering en in geen geval kan Jongejans haarwerk voor vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van leveringstijd aansprakelijk worden gesteld.

6.4 Verlies, breuk, diefstal of andere schade gedurende het transport zullen door Jongejans haarwerk worden vergoed mits hiervoor duidelijk bewijs kan worden geleverd.

6.5 Producten welke niet op voorraad zijn worden niet automatisch nagezonden. Jongejans haarwerk zal de koper hier binnen vijf werkdagen van op de hoogte stellen. De koper heeft dan de mogelijkheid om de bestelling te annuleren.

Artikel 7 Prijzen

7.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten van Jongejans haarwerk zijn in euro’s, exclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten.

7.2 Voor bestellingen met een afleveradres in en buiten Nederland worden tarieven van de reguliere post gehandhaafd.

Artikel 8 Betalingen

Betaling dient voor de levering of via automatische incasso (tenzij anders is overeengekomen) overgeboekt te worden op:
Bankrekeningnummer NL52 RABO 0304 1623 10 ten name van Jongejans haarwerk, onder vermelding van uw naam en uw factuurnummer.

Artikel 9 Garantie/ruilen

9.1 Goederen kunnen worden geruild mits de verzegeling van de weaves niet is verbroken, beschadigd, etc. is.

9.2 Jongejans haarwerk geeft in geen enkel geval geld terug mits uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.3 (Verzend)Kosten die gemaakt worden om goederen te ruilen zijn voor rekening van de koper. 9.4 Retour zenden is voor eigen risico van de koper.

9.5 Na retourzending binnen een termijn van acht 8 dagen heeft de klant twee maanden de tijd om een nieuwe bestelling te plaatsen voor eenzelfde bedrag of meer.

9.6 De koper is verplicht te controleren of de bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Eventuele afwijking in kleuren, texturen en of modellen, voor zover acceptabel kunnen niet geretourneerd of geruild worden. Indien dit niet het geval is dient de koper dit binnen acht 8 dagen na aflevering te melden per e-mail: info@jongejanshaarwerk.nl

Aan Jongejans haarwerk onder vermelding van de naam van de koper, het bestelnummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Jongejans haarwerk zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat het artikel niet wordt geaccepteerd op gegronde redenen. Wordt binnen dit termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens Jongejans haarwerk terzake van enig gebrek.

9.7 Jongejans haarwerk kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor schade die geleden wordt door onjuiste verzendingen met onjuiste artikelen.

9.8 Jongejans haarwerk behoudt zich ten alle tijden het recht om prijzen,verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.

9.9 Jongejans haarwerk ruilt geen producten en/of geeft geen geld retour op gebruikte goederen welke in goede staat verkeren.
9.10 Een retour zending wordt pas omgeruild wanneer deze door Jongejans haarwerk ontvangen en goedgekeurd is.

Artikel 10 Klachten

10.1 Indien er tijdens de behandeling twijfel ontstaat over het product, dient de behandeling direct te worden gestaakt en dient er contact met Jongejans haarwerk te worden opgenomen.

10.2 Producten die reeds gekleurd,gepermanent en of geknipt zijn komen niet in aanmerking voor de klachtbehandeling.

10.3 Het chemisch behandelen (oa verven, permanenten etc.) van het haar is voor het eigen risico van de koper.

10.4 Jongejans haarwerk geeft geen garantie op verkeerde kleur of textuur keuze van de klant.

10.5 Jongejans haarwerk geeft geen garantie op een bevestigingssyteem dat niet als prettig wordt ervaren door de klant.

10.6 Jongejans haarwerk geeft geen garantie op verkeerd gebruik/verzorging van de hairweaves.

10.7 Jongejans haarwerk is niet aansprakelijk voor de arbeid van derden.

10.8 Over verworpen klachten kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 11 Retourzendingen

Voor alle retourzendingen gelden de volgende regels:

Verstuur een e-mail naar info@jongejanshaarwerk.nl onder vermelding van uw naam, factuurnummer en de reden van retourzending.

Bij een nieuw product dient het artikel binnen acht 8 dagen na de dag waarop u Jongejans haarwerk heeft gecontacteerd betreffende de retourzending retour gezonden te worden.

Bij een nieuw product mag de verzegeling niet verbroken zijn. Bij een nieuw product dient de verpakking ongeschonden te zijn.

Kosten voor retourzendingen zijn voor de koper tenzij er door Jongejans haarwerk een onjuiste levering is gedaan.

Retour zenden is voor risico van de koper.
Jongejans haarwerk is niet verantwoordelijk voor de vermissing of vertraging van een retourzending.

Onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde retourzendingen worden niet door Jongejans haarwerk geaccepteerd.

De koper dient de artikelen dusdanig te verpakken dat beschadiging wordt vermeden.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 Zolang Jongejans haarwerk geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Jongejans haarwerk

12.2 Jongejans haarwerk heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling
ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

12.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 13 Vrijwaring

13.1 De koper dient Jongejans haarwerk te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op Jongejans haarwerk jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door Jongejans haarwerk geleverde zaken.

13.2 In enkele wetenschappelijke publicaties lijkt te worden gesteld dat hairweaves wellicht schade zouden kunnen toebrengen aan het eigen haar en de hoofdhuid. Deze beweringen zijn in andere publicaties echter weersproken, waarbij voorts duidelijk wordt gewezen dat, indien al sprake is van schade, deze ook het gevolg kan zijn van ondeskundig gebruik van de hairweaves. Er is geen eenduidige wetenschappelijke berichtgeving beschikbaar over de mogelijke schade door hairweaves en/of ondeskundig gebruik van hairweaves.

b. In aanvulling op bovenstaande stelt Jongejans haarwerk evenwel uitdrukkelijk op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor iedere vorm van schade, waaronder fysiek of psychisch, die mogelijk voort vloeit uit het gebruik van hairweaves.

c. Het gebruik van hairweaves en/of de toebehoren hiervan, geleverd door Jongejans haarwerk, geschiedt geheel op eigen risico.

d. Jongejans haarwerk is niet verantwoordelijk voor de arbeid van derden, waaronder doch niet beperkt het verwerken van producten geleverd door Jongejans haarwerk.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle door Jongejans haarwerk gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 15 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Jongejans haarwerk , indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 16 Copyright

Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Jongejans haarwerk mogen niet zonder toestemming gekopieerd worden.